Gilla oss på facebook

Alert Företagshälsa erbjuder ...

... företagsanpassade tjänster och lagstadgade Karl casino kontroller utförda av specialutbildad personal inom företagshälsovård. Hos oss kan du få hjälp av; företagsläkare, företagssköterska, ergonom, sjukgymnast, psykolog, yrkeshygieniker, arbetsmiljöingenjör.

 • Hälsoundersökning enligt AFS allmänna föreskrifter
 • Medicinska hälsokontroller
 • Drogtester
 • Hälsokartläggningar
 • Kartläggningssamtal
 • Motiverande samtal; tobak, alkohol,
  mat, fysisk aktivitet
 • Arbetsmiljörond
 • Vaccinationer reserådgivning
 • Stödjande samtal
 • Krishantering
 • Stöd vid sjuk- och friskanmälan

Lagstadgade medicinska kontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Obligatoriska kontroller med tjänstbarhetsbedömning:

 • Bly och kadmium
 • Asbest, kvarts och syntetiska oorganiska fibrer
 • Härdplaster
 • Höjdarbete i master och stolpar
 • Rök- och kemdykning
 • Dykeriarbete

Obligatoriska kontroller:

 • Härdplaster
 • Armerad esterplast

Medicinsk kontroller som ska erbjudas arbetstagare:

 • Vibrationer
 • Nattarbete
 • Buller
 • Laser

Tekniska tjänster som utförs av yrkeshygieniker och/eller arbetsmiljöingenjör

 • SAM systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Delegering
 • Riskbedömningar och riskanalyser av enstaka maskiner eller händelser, hela verksamheter, inför förändringar i organisationer, vibrationer, exp. härdplaster mm
 • Skyddsronder, hjälp och stöd vid skyddsronder
 • Utredningar, t ex arbetsplatsolyckor, hot och hot om våld, hälsopåverkande faktorer i verksamheten, släckvatten
 • Bedömning kemikalier, produktbedömning, hantering
 • Mätningar, t ex buller, damm, koldioxid, luftflöde, mögel och legionella
 • Klassning av explosionsfarlig miljö, gas, vätskor och damm
 • Rådgivning i arbetsmiljö- och miljöfrågor
 • Konsultation ergonom
 • Riskbedömningar arbetsplats, åtgärdsförslag
 • Utredningar i samband med belastningsbesvär (arbetsmiljö/individ)
 • Belastningsergonomiska mätmetoder
 • Funktionella tester
 • Bildskärmsergonomi
 • Individuella stresshanteringsmetoder
 • Konsultation sjukgymnast
 • Individuell undersökning med rådgivning och behandling
 • Fysisk träning på recept (FaR), träningsrådgivning
 • Ortopedisk medicin
 • Akupunktur
 • Basal kroppskännedom
 • Praktisk qigong
 • rehab
 • Handlingsplaner, beteendemedicinska metoder
 • Ergonomisk rådgivning
 • Arbetsplatsbesök/anpassning
 • Behandling
 • Kognitiv psykoterapi
 • Stödsamtal/ Krisbearbetning
 • Organisationshandledning
 • Handledning till företagsledning
 • Handledning vid organisationsförändring
 • Avspänning
 • Kroppskännedomsträning / mental träning
 • Stressprofil
 • Stresshantering
 • Snabb medicinsk bedömning
 • Kartläggningssamtal
 • Motiverande/rådgivande samtal vid beroendeproblematik
 • Drogtester
 • Stöd till anställda och chef vid sjukdom och inför återgång i arbete
 • Upprätta och följa upp individuell handlingsplan för anställd
 • Utredning och bedömning av arbetsförmåga